Politica de protecție a datelor

Această Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prezintă utilizatorilor website-ului aflat la adresa URL stock.estate („Platforma”) datele cu caracter personal pe care le colectează STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L., (în continuare „Noi”) de la utilizatorii săi și activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Noi, prin intermediul Platformei, precum și cu ocazia prestării serviciilor Noastre.

În conformitate cu prezenta Note de informare (împreună cu Termenii și Condițiile și orice alte documente la care se face referire în acestea) vom prelucra toate datele cu caracter personal colectate de la Dvs. sau pe care ni le puteți furniza Dvs.

 1. OPERATORUL DE DATE ȘI PROPRIETARUL PLATFORMEI

STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L., societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în Bucureşti Sectorul 2, Şoseaua PIPERA, Nr. 48A, Bloc G, Etaj 7, Ap. 704, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15666/2022, RO45170242, cod LEI 787200YE087E9DS5CB34, autorizată ca furnizor de servicii de finanțare participativă de către ASF prin autorizația nr. 105/29.08.2023 este operatorul de date cu caracter personal și proprietarul Platformei.

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Vă informăm că următoarele informații/date cu caracter personal pot fi colectate și prelucrate de Noi: (i) detalii despre vizita Dumneavoastră pe Platforma Noastră, vă rugăm să consultați punctul 6 de mai jos ( Cookie-uri); (ii) informațiile necesare pentru a crea contul de utilizator pe Platformă și pentru a valida contul de utilizator pe Platformă (nume, prenume și adresa de e-mail, date de contact, adresă, număr de telefon, date dintr-un act de identitate); (iii) informațiile necesare pentru a presta serviciile Noastre: • informațiile necesare pentru identificarea și contactarea persoanei ( persoană fizică/ reprezentant persoană juridică), cum ar fi numele, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa poștală, țara de reședință și rezidența fiscală, datele din actul de identificare (seria și numărul documentului, data emiterii, data expirării, cod numeric personal sau echivalent) ; • o formă de comunicare înregistrată cu noi, cum ar fi recomandări, comentarii, solicitări, întrebări, care pot fi transmise prin intermediul Platformei, prin e-mailuri sau prin contact telefonic; • informații referitoare la utilizarea Platformei și a contului de utilizator, cum ar fi detalii de conectare și parolă, adresa IP și date privind acțiunile utilizatorului pe Platformă; • informații privind tranzacțiile și alte activități ale utilizatorului, cum ar fi detaliile plăților, aplicațiile, acordurile și alte date referitoare la utilizarea serviciilor oferite de Noi; • documente și date primite în timpul procesului KYC, cum ar fi copii ale documentelor de identitate, ale documentelor încărcate pe Platformă, dovezi pentru sursa veniturilor etc; •date biometrice pentru verificare identității colectate de noi sau de terțul furnizor de servicii de verificare a identității și din perspectiva prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului; • cont bancar si alte informații financiare necesare desfășurării relațiilor contractuale, dacă este cazul; • orice date puse la dispoziție de Dvs. în timpul interacțiunilor noastre, inclusiv prin solicitări, plângeri. Datele cu caracter personal sunt colectate de Noi atunci când utilizați Platforma și serviciile prestate de Noi, precum și prin alte tipuri de comunicări pe care le avem cu Dumneavoastră în contextul prestării de servicii sau activităților de marketing.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice tip de operațiune care este efectuată asupra datelor cu caracter personal, fie automată sau nu, incluzând, dar fără a se limita la, colectarea, înregistrarea, păstrarea, aranjarea, utilizarea, modificarea, furnizarea, dezvăluirea și ștergerea datelor personale ale utilizatorului de către Noi. Păstrăm o bază de date incluzând datele personale ale utilizatorilor și alte informații care pot reflecta următoarele date personale ale utilizatorilor: • prenume și prenume; • data nașterii și codul numeric personal; • resedinta si/sau locatia; • mijloace de comunicare (telefon, email, etc); • limba în care se comunică; • copii ale documentului de identitate și ale altor informații și documente colectate în legătură cu practicile noastre sau ale unui terț furnizor de servicii de identificare și de verificare din perspectiva prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului (AML), inclusiv procedura de cunoaștere a clientelei (KYC) și AML; • datele utilizatorului (date de autentificare, începutul și sfârșitul procesului de înregistrare a contului utilizatorului, etc.); • alte informații pe care Utilizatorul ni le-a livrat sau pe care le-am colectat din proprie inițiativă din sursele permise de lege (inclusiv din media și internet); • informații despre acordurile utilizatorului încheiate prin intermediul Platformei. Putem prelucra alte informații legate de utilizator dacă există o necesitate justificată pentru executarea acordurilor și dacă prelucrarea acestor date nu contravine prevederilor legale aplicabile.

 1. TEMEIURILE LEGALE ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRILOR

Vom prelucra toate datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date necesare pentru a vă presta Serviciile noastre, conform prevederilor legale aplicabile și a prevederilor contractuale, după caz. Același lucru este valabil și pentru toate datele cu caracter personal colectate anterior încheierii acordurilor privind investițiile, inclusiv prin formularul nostru de înregistrare online. Vă asigurăm că toate informațiile Dumneavoastră personale și toate datele cu caracter personal rămân confidențiale, chiar dacă nu ați încheiat un contract de împrumut pe Platformă. Dacă sunteți reprezentantul legal sau persoana de contact pentru o persoană juridică, vom prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal în baza interesului nostru legitim pentru a asigura exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor rezultate din acordurile încheiate. Principalele noastre scopuri în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului sunt următoarele: -să se asigure identificarea utilizatorului; -pentru a presta serviciile noastre pe Platformă și pentru a furniza informații utilizatorului, indiferent dacă sunt solicitate sau nu în legătură cu serviciile Noastre; -să încheiem și să executăm contracte; -pentru a asigura îndeplinirea imediată cuvenită a obligațiilor financiare contractuale și pentru a ne proteja drepturile din acordurile încheiate cu Noi; -să se analizeze satisfacția utilizatorilor și preferințele privind serviciile pentru a permite dezvoltarea eficientă a serviciilor și activități de marketing; -pentru a gestiona Platforma și pentru a asigura securitatea acesteia. Avem dreptul de a prelucra datele personale ale utilizatorului și în alte scopuri, dacă acestea sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prevederile legale aplicabile. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt îndeplinirea obligațiilor contractuale și interesul nostru legitim. De asemenea, putem prelucra datele Dumneavoastră personale pentru comunicări de marketing, pe baza consimțământului Dumneavoastră acordat pe Platformă.

 1. PĂSTRAREA DATELOR

Vom păstra informațiile care vă vizează pe Dumneavoastră ( inclusiv datele cu caracter personal) atâta timp cât este necesar pentru a vă presta serviciile sau așa cum este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile legale. Vom păstra și utiliza informațiile care vă vizează pe Dumneavoastră (inclusiv datele cu caracter personal) după cum este necesar pentru a ne conforma obligațiilor legale, a rezolva dispute și a pune în aplicare acordul semnat cu Dumneavoastră, precum și pentru celelalte scopuri menționate mai sus. Contactându-ne la team@stock.estate, puteți obține în orice moment confirmarea dacă datele personale care vă privesc sunt sau nu prelucrate. Aveți dreptul să accesați și să exportați informațiile Dvs. în orice moment, trimițând o solicitare la team@stock.estate.

 1. COOKIE-uri

Platforma noastră conține cookie-uri care colectează date cu caracter personal. Colectarea datelor cu caracter personal este strict limitată la ceea ce este necesar pentru a vă oferi o experiență de cea mai înaltă calitate în ceea ce privește utilizarea Platformei noastre. Prelucrăm date tehnice (inclusiv adresa IP), colectate prin cookie-uri, cum ar fi informații despre vizitele dumneavoastră pe Platforma noastră. Colectăm datele Dumneavoastră cu caracter personal prin cookie-uri plasate pe Platformă. Detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către astfel de instrumente sunt disponibile în Politica noastră privind cookie-urile.

 1. CONTROLUL DATELOR

Persoana responsabilă pentru prelucrarea legală a datelor, adică operatorul de date este STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L. Operatorul de date este o persoană care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. PRINCIPII GENERALE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Noi și toți angajații noștri aplicăm toate măsurile de diligență și securitate cerute de legislație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului, pentru a ne asigura că acest proces este făcut cu un scop anume și pentru a proteja datele personale ale utilizatorului împotriva utilizării, dezvăluirii sau distrugerii accidentale sau neautorizate. Permitem accesul la datele personale ale utilizatorului numai pentru: • angajații noștri cu care este încheiat un acord de confidențialitate; • o terță persoană, care prelucrează datele în numele nostru, cu care se încheie un acord de confidențialitate. Excludem orice acces al terților neautorizați la datele personale ale utilizatorului și baza noastră de date care conține astfel de date. Am luat măsuri administrative, tehnice și fizice menite să protejeze datele cu caracter personal pe care le avem despre Dumneavoastră împotriva distrugerii, pierderii, modificării, accesului, dezvăluirii sau utilizării accidentale, ilegale sau neautorizate. Am pus în aplicare măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea, utilizarea neautorizată sau accesarea accidentală a datelor Dvs., modificarea sau dezvăluirea. În plus, limităm accesul la datele Dumneavoastră doar acelor angajați, agenți, contractori și alte terțe părți în baza nevoii acestora de a cunoaște pentru a-și desfășura activitatea, așa cum s-a menționat mai sus. Aceștia vor prelucra datele Dumneavoastră numai conform instrucțiunilor Noastre și sunt supuși unei obligații de confidențialitate. Am implementat proceduri pentru a trata orice suspiciune de încălcare a datelor și vă vom anunța pe Dvs. și autoritatea de reglementare competentă cu privire la o încălcare.

 1. TRANSFERUL ȘI DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Avem dreptul de a transfera datele personale ale utilizatorului în conformitate cu Termenii și legislația aplicabilă, în primul rând către: • terțe persoane care îndeplinesc oricare dintre sarcinile noastre de prelucrare a datelor; • persoane a căror activitate economică sau profesională include prestarea de servicii de colectare a datoriilor și alte servicii conexe pentru încasarea datoriilor contractuale (debite) contractuale ale utilizatorului; • persoane cărora suntem obligați să le transferăm datele personale ale utilizatorului în baza legislației aplicabile; • persoană care ne oferă servicii de contabilitate, precum și persoanelor care oferă asistență juridică în legătură cu acordurile încheiate cu sau între utilizatori; •terțul furnizor de servicii de identificare și verificare din perspectiva AML și terțul furnizor de servicii de plată; •furnizori de transmitere de informații sau materiale de marketing; •dezvoltatorilor proiectelor de pe Platformă . Avem dreptul de a transfera datele personale ale utilizatorului către terți în orice alt caz numai atunci când există un interes justificat pentru a asigura îndeplinirea acordurilor încheiate cu sau între utilizatori și transferul de informații nu contravine legislației aplicabile. În conformitate cu legislația aplicabilă, suntem obligați să încheiem un acord adecvat cu orice terță persoană căreia îi sunt transferate datele personale ale utilizatorului, respectiv persoana împuternicită cu prelucrarea datelor. Vom evalua în orice caz măsurile organizatorice și tehnice pe care le ia operatorul de date pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal. Avem dreptul de a transfera datele cu caracter personal ale utilizatorului în conformitate cu Documentele Platformei și cu prevederile legale aplicabile, în principal către: -terți care îndeplinesc oricare dintre activitățile noastre de prelucrare a datelor, așa cum s-a menționat mai sus; -persoane a căror activitate economică sau profesională, inclusiv prestarea de servicii de recuperare a creanțelor/datoriilor și a altor servicii conexe de recuperare a datoriilor contractuale ale utilizatorului; -persoane cărora suntem obligați să le transferăm datele cu caracter personal ale utilizatorului în baza prevederilor legale aplicabile; -persoane care ne oferă servicii de contabilitate, precum și persoanelor care oferă asistență juridică în legătură cu acordurile încheiate cu sau între utilizatori.

 1. COMUNICĂRILE NOASTRE

Putem utiliza informațiile pe care ni le oferiți, pe Platforma, potrivit legislației aplicabile și cu acordul Dvs., în scopuri de marketing electronic direct (e.g. primirea unor comunicări pe care le considerăm de interes pentru Dvs. , difuzarea de publicitate direcționată pe platforme de rețele sociale). Vă informăm că, în privința comunicărilor electronice de marketing, vă puteți retrage acordul oricând (i) debifând căsuța corespunzătoare din contul Dvs de membru, (ii) făcând clic pe linkul de dezabonare pe care îl punem la dispoziție în fiecare comunicare transmisă sau (iii) contactându-ne pe baza detaliilor de contact furnizate mai jos.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Utilizatorul este de acord să ne transfere datele cu caracter personal necesare descrise în Documentele Platformei, și în orice alte contracte, date care trebuie să fie corecte, valide și complete. Utilizatorul este de acord să ne informeze imediat despre modificările datelor sale cu caracter personal, precum și despre incorectitudinea sau invaliditatea datelor cu caracter personal prin transmiterea către Noi a datelor personale corecte și valide pentru a le înlocui pe cele incorecte și/sau invalide. Utilizatorul va fi pe deplin responsabil pentru corectitudinea și validitatea datelor sale cu caracter personal în timpul utilizării Platformei. Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastră personale: a. Dreptul de acces la datele personale. b. Dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor personale. c. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale. Acest drept vă este disponibil atunci când: i. contestați acuratețea datelor Dumneavoastră personale pe care le prelucrăm; ii. prelucrarea datelor personale este ilegală, iii. nu avem nevoie de datele Dumneavoastră personale pentru scopul prelucrării, însă Dumneavoastră solicitați păstrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau iv. vă opuneți prelucrării datelor Dumneavoastră personale, pentru perioada de timp cât verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor Dumneavoastră. d. Dreptul la portabilitatea datelor. e. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dumneavoastră personale. Utilizatorul are dreptul de a solicita informații de la Noi în orice moment despre datele personale colectate de Noi despre el sau ea, precum și despre persoanele cărora le-am furnizat datele personale ale utilizatorului. Pentru aceasta, utilizatorul trebuie să ne trimită un e-mail. Vom examina și răspunde cererii de informații. Avem dreptul de a refuza transferul informațiilor specificate mai sus în măsura prevăzută de prevederile legale aplicabile. Utilizatorul are dreptul de a solicita încetarea procesării datelor cu caracter personal de către Noi, iar Noi vom fi obligați să încetăm prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului dacă utilizatorul și-a îndeplinit în mod corespunzător toate obligațiile din acordurile încheiate cu Noi și/sau cu alt utilizator și acordurile utilizatorului încheiate cu noi și/sau alt utilizator au încetat. Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la:team@stock.estate Vom analiza fiecare solicitare și vă vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea Dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii Dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de informații suplimentare pentru a analiza în mod corespunzător cererea Dumneavoastră.

 1. STOCAREA DATELOR

Datele sunt stocate în centre de date localizate pe teritoriul Uniunii Europeane. În conformitate cu termenii și condițiile serviciului furnizat de centrul de date, doar Noi avem dreptul de a accesa datele personale ale utilizatorilor. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt stocate și păstrate atâta timp cât este necesar conform legislației în vigoare. După aceea, datele vor fi distruse, în modalitate cerută de legislația aplicabilă.

 1. DEZVĂLUIRE ÎN BAZA LEGII

În ciuda oricăror dispoziții contrare din această Notă de informare, putem păstra sau dezvălui informațiile dumneavoastră dacă considerăm că este necesar în mod rezonabil pentru a respecta o lege, un regulament, un proces legal sau o solicitare guvernamentală; pentru a soluționa frauda, securitatea sau problemele tehnice; sau pentru a proteja drepturile sau proprietatea Noastră sau a utilizatorilor noștri. Este posibil să dezvăluim datele Dumneavoastră cu caracter personal autorităților, autorităților de protecție a datelor, oficialilor guvernamentali și altor autorități atunci când suntem obligați legal să facem acest lucru sau să protejăm siguranța utilizatorilor și a Platformei.

 1. CONTACTAȚI-NE

Dacă decidem să modificăm prezenta Notă de informare, vom publica o nouă versiune pe Platforma noastră, care o va înlocui pe aceasta. Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele Dumneavoastră personale și că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi Nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la următoarea adresă de email: team@stock.estate

STOCKESTATE CROWDFUNDING SRL este inscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară cu nr. PJR28FSFPR/400002, începând cu data de 29.08.2023, conform registrului furnizorilor de servicii de crowdfunding al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

Investește

Oportunități activeCum funcționeazăFAQs

Legal

Politica de protecție a datelorPolitica de cookie-uriTermeni și condițiiRiscurile investițiilorTermeni Mangopay

© STOCKESTATE CROWDFUNDING SRL Toate drepturile rezervate

Toate investițiile implică riscuri, incluzând pierderea capitalului investit, lipsa lichidității, nerambursarea parțială sau totală a împrumuturilor. Este o investiție adecvată numai pentru investitorii capabili să evalueze și să suporte riscurile prezentate anterior. Înainte de a investi, vă rugăm să citiți avertismentul referitor la riscuri, și de asemenea, toate clauzele contractului de împrumut, care vă va fi furnizat pentru campania în cauză. Platforma Stock.estate nu este responsabilă pentru informațiile furnizate de dezvoltatorii de proiecte, chiar dacă acestea sunt furnizate de sau prin intermediul Stock.estate. Stock.estate nu furnizează niciun alt serviciu de consultanță. Decizia de a investi vă aparține Dvs. în totalitate. Vă recomandăm să apelați la consultanți specializați în cazul în care aveți nevoie de ajutor pentru evaluarea deciziei de a investi. Mesajele și documentația pe care le primiți de la Stock.estate sau de la dezvoltatorii de proiecte nu au fost verificate sau aprobate de autoritățile române sau europene.