Termeni și condiții

Prezentul document (denumit în continuare ,,Termenii și Condiții’’) constituie un acord legal între Dvs., în calitate de utilizator al website-ului Stock.estate („Platforma”) și STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L., societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în Bucureşti Sectorul 2, Şoseaua PIPERA, Nr. 48A, Bloc G, Etaj 7, Ap. 704, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15666/2022, RO45170242, cod LEI 787200YE087E9DS5CB34, autorizată ca furnizor de servicii de finanțare participativă de către ASF prin autorizația nr. 105/29.08.2023. Pe parcursul acestor Termeni și Condiții, ne vom referi la dumneavoastră ca „Dvs.” sau „al Dvs.” și ne vom referi la STOCKESTATE CROWDFUNDING S.R.L. ca „Noi”, „Nostru” sau „Stock.estate”.

Acești Termeni și Condiții stabilesc cadrul general de utilizare a Platformei de către Dvs. în calitate de Investitor, Dezvoltator (astfel cum sunt acești termeni sunt definiți mai jos), sau în calitate de utilizator al Platformei, care nu se înregistrează drept Investitor sau Dezvoltator. Investitorul, Dezvoltatorul, precum și orice alt utilizator al Platformei sunt denumiți în mod colectiv „Membrii Stock.estate” și în mod individual „Membru Stock.estate”.

Platforma este oferită sub rezerva acceptării de către Dvs. a tuturor termenilor și condițiilor din prezentul document, a termenilor și condițiilor furnizorului de servicii de verificare a identității și din perspectiva prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului și furnizorului de servicii de plată, precum și a tuturor celorlalte reguli de funcționare, politici (inclusiv, fără a se limita la Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal) și proceduri care pot fi publicate din când în când pe Platformă și pe website-urile furnizorilor. Acceptarea de către Dvs. a Termenilor și Condițiilor noastre și ale furnizorilor menționați mai sus reprezintă un acord cu efecte obligatorii între Dvs. și Stock.estate. Dacă nu doriți să fiți obligați să respectați acești termeni și condiții, vă rugăm să încetați să utilizați Platforma și serviciile furnizorilor noștri acum .

Acești Termeni și Condiții, precum și orice documente la care ne referim, împreună cu orice reguli și politici de funcționare, formează acordul dintre Dvs. și Noi. Ne referim la toate aceste documente în continuare drept „Acord”.

Sunteți de acord în mod expres cu acești Termeni și Condiții și recunoașteți că vom considera accesul Dvs. la și utilizarea Platformei Noastre și a serviciilor furnizorilor noștri drept acceptarea acestor Termeni și Condiții și ai termenilor și condițiilor furnizorilor, în consecință, a Acordului. Sunteți responsabil să verificați periodic website-ul nostru http://www.stock.estate/ și website-urile furnizorilor www.veriff.com și www.mangopay.com pentru a revizui versiunea actuală a termenilor și condițiilor, precum și a celorlalte politici de funcționare și reguli pentru a vă familiariza cu orice modificări aduse acestora.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest Acord înainte de a accesa sau utiliza Platforma, respectiv serviciile furnizorilor menționați mai sus. Prin accesarea sau utilizarea oricărei părți a Platformei, sunteți de acord să deveniți obligat să respectați toți termenii și condițiile acestui Acord.

Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestui Acord, vă rugăm să nu accesați și să nu utilizați Platforma.

Stock.estate nu este o instituție financiară, o bancă de investiții, un consultant fiscal sau o entitate reglementată, și de asemenea Stock.estate nu oferă nici servicii financiare și nici servicii de investiții.

Scopul Platformei este acela de a facilita desfășurarea unor runde de strângere de fonduri („Strângere de fonduri”) de către societăți care dezvoltă proiecte imobiliare promovate pe Platformă ("Dezvoltatorul"), prezentate în fișele cu informații esențiale privind investiția disponibile pe Platformă, de la investitorii interesați să investească în proiecte (“Investitori”). Stock.estate nu intră în niciun moment în posesia fondurilor și nu oferă servicii de plată.

Termenii și Condițiile reglementează doar relația dintre un Membru Stock.estate și Stock.estate. Orice contracte între Membrii Stock.estate se vor face în mod direct.

Legături cu alte contracte și documente

Pe lângă acești Termeni și Condiții, Dvs. și Noi putem încheia si alte contracte. De exemplu, dacă acționați ca Dezvoltator puteți încheia un contract privind licențierea și prestarea de servicii („Acord de licențiere și servicii”) cu Noi.

Dacă acționați ca Investitor, puteți să încheiați un contract de împrumut de fiecare dată când faceți o investiție prin intermediul Platformei („Contractul de împrumut”).

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Politica privind cookie-urile postate pe pagina www.Stock.estate prezintă detaliile modului în care datele Dvs. cu caracter personal vor fi procesate de Noi în urma utilizării Platformei.

Acești Termeni și Condiții, Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Politica privind cookie-urile, Acordul de licențiere și servicii, Contractul de împrumut și alte acorduri pe care le puteți încheia și notificările care vă sunt furnizate periodic în legătură cu utilizarea Platformei de către Dvs., sunt denumite „Documentele Platformei”, sunt destinate să fie în concordanță între ele și trebuie citite și interpretate împreună.

În ceea ce privește interpretarea, orice cuvinte care urmează termenilor, inclusiv, includ, în special, de exemplu, sau orice expresie similară, vor fi interpretate ca ilustrative și nu vor limita sensul cuvintelor, descrierii, definiției, frazei sau termenilor care preced acelor termeni. De asemenea, o referire la scris sau în scris include e-mailul.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în caz de conflict între termenii oricărui acord pe care îl veți încheia ulterior în legătură cu investițiile vor prevala asupra termenilor acestor Termeni și Condiții. Așa cum am menționat mai sus, prin utilizarea Platformei, se consideră că ați acceptat Termenii și Condițiile.

Criterii de eligibilitate

Pentru a deveni Membru al Stock.estate, trebuie: (a) să aveți vârsta minimă de 18 ani (în cazul persoanelor fizice), sau (b) să fiți o persoană juridică sau să fiți încorporat sub forma unei entități înregistrate (în cazul unui membru persoană juridică). O referire la o companie va include orice companie, corporație sau altă entitate, indiferent de locul și modalitatea în care este încorporată.

Dvs. declarați și garantați că:

(i) aveți capacitatea juridică de a intra în acest Acord, așa cum este definit mai sus. (ii) sunteți eligibil să intrați într-un acord legal online cu efecte obligatorii cu Noi, în conformitate cu legislația aplicabilă; (iii) sunteți singurul și complet responsabil pentru propria Dvs. conformitate cu legislația aplicabilă; (iv) dacă sunteți de acord cu acest Acord, așa cum este definit mai sus, în numele unei persoane juridice, atunci aveți autoritatea legală de a antrena responsabilitatea persoanei juridice față de acest Acord; (v) sunteți reprezentantul legal al unui Dezvoltator sau al unui Investitor (persoana juridică) sau ați fost autorizat în mod corespunzător de către Dezvoltator sau Investitor pentru a-l reprezenta și a realiza Strângerea de fonduri utilizând serviciile Noastre și aveți dreptul de a intra și de a fi de acord cu Termenii și Condițiile și alte Documente ale Platformei în numele Dezvoltatorului sau al Investitorului; (vi) toate informațiile pe care le furnizați sunt adevărate, exacte, complete și nu induc în eroare; (vii) că nu sunteți supus legilor niciunui teritoriu care ar face ca participarea Dumneavoastră la Platformă să fie ilegală.

Non-eligibilitate. 

Trebuie să ne informați cât mai curând posibil, dacă încetați să fiți eligibil. In urma informării, sau dacă descoperim în alt mod că nu mai sunteți eligibil ca Membru, calitatea Dvs.de Membru Stock.estate va fi suspendată fără alte formalități. Dacă ulterior veți deveni eligibil pentru a vă recăpăta calitatea de Membru și ne informați despre acest fapt, calitatea Dvs. de Membru Stock.estate poate fi restabilită la discreția Noastră.

Calitatea de Membru unic

 Puteți deveni Membru al Stock.estate o singură dată. Nu puteți încerca să creați mai mulți Membri, utilizând diferite adrese de e-mail sau diferite informații de identificare. Dacă încercați să faceți acest lucru,Noi putem înceta calitatea Dvs. de Membru fără alte formalități.

Doar Membrii Stock.estate pot utiliza serviciile furnizate de Platformă. Stock.estate își rezervă dreptul de a refuza, suspenda sau înceta prestarea serviciilor sale oricărui Membru Stock.estate actual sau potențial, incluzând dar fără a se limita, din următoarele motive:

● dacă utilizatorul a comis o fraudă sau o infracțiune; ● dacă utilizatorul a furnizat informații false, înșelătoare sau incomplete către Stock.estate; ● dacă utilizatorul nu furnizează către Stock.estate sau un terț indicat de Stock.estate toate informațiile necesare pentru efectuarea demersurilor de verificare privind cunoașterea clientului ("KYC"- Know Your Customer) și / sau informațiile pentru verificările privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului ("AML") dacă Stock.estate sau terțul menționat mai sus consideră că acestea sunt necesare sau devin necesare potrivit prevederilor legale aplicabile; ● dacă, în opinia Noastră, utilizatorul nu este în măsură să respecte pe deplin prezentul Acord, astfel cum a fost definit mai sus.

Admiteți că ați luat la cunoștință și că acceptați faptul că Stock.estate sau terțul menționat mai sus pot să efectueze anumite activități și verificări pentru cunoașterea clientului și / sau verificări privind AML, inclusiv colectarea anumitor date cu caracter personal de la Dvs., ceea ce va fi realizat, inter alia, în momentul înregistrării contului de utilizator la Stock.estate și înainte de orice finanțare către Dezvoltator. La cererea Stock.estate veți furniza acesteia toate informațiile și documentele pe care Stock.estate sau terțul menționat mai sus, la discreția sa, le consideră necesare sau adecvate pentru a efectua verificări privind KYC și / sau verificări privind AML.

Modificări

Stock.estate își rezervă dreptul, la discreția sa, de a aduce modificări acestor Termeni și Condiții, de a modifica sau înlocui orice parte a acestui Acord, așa cum a fost definit mai sus. Asemenea modificări vor fi obligatorii pentru utilizatorii Platformei și vor intra în vigoare imediat după postare. Este responsabilitatea Dumneavoastră să verificați periodic acest Acord pentru modificări. Sunteți de acord să respectați orice amendamente, variații sau modificări ale Termenilor și Condițiilor, iar utilizarea sau accesul Dvs. în continuare la Platformă după publicarea oricăror modificări aduse Acordului constituie acceptarea acestor modificări. Dacă nu sunteți de acord cu modificările, atunci trebuie să încetați să mai utilizați Platforma și serviciilor aferente.

Putem modifica, suspenda sau întrerupe temporar toate sau orice parte a serviciilor Noastre, cu sau fără notificare, conform deciziei Noastre. Ne rezervăm dreptul, în orice moment și din orice motiv, de a întrerupe, reproiecta, modifica, îmbunătăți, schimba, aduce corecții software-ului și/sau serviciilor, inclusiv, fără limitare la structura, specificațiile, „aspectul și senzația”, navigarea, caracteristici și alte elemente ale software-ului și/sau serviciilor sau orice parte a acestora. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de Dvs. sau față de orice terț (pentru care ați putea acționa) pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a tuturor sau a oricărei părți a serviciilor sau Platformei Noastre.

Dacă există un conflict între două versiuni ale Termenilor și Condițiilor la care ați fost de acord sau ați fost considerat ca fiind de acord, versiunea mai recentă va avea prioritate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres.

Relația Noastră cu Dumneavoastră

Calitatea de Membru Stock.estate. După acceptarea acestor Termeni și Condiții, veți deveni și veți rămâne Membru Stock.estate până la încetarea sau suspendarea calității de Membru. Obligațiile Noastre față de Membrii Stock.estate sunt cele prevăzute în acești Termeni și Condiții și în celelalte Documente ale Platformei.

Excluderea serviciilor de consultanță. Nu oferim servicii de consultanță sau recomandări cu privire la orice aspect al investițiilor facilitate prin intermediul Platformei, exceptând indicațiile de natură tehnică privind utilizarea Platformei. Acest fapt înseamnă că Noi nu vă putem oferi servicii de consultanță de investiții, consultanță legală, fiscală sau de altă natură vizând calitatea Dvs. de Membru sau în legătură cu investițiile pe care le faceți prin intermediul Platformei. Nimic din Platformă sau din orice alte comunicări pe care vi le trimitem nu este destinat a constitui recomandări sau consultanță. Dacă Dvs. aveți nevoie sau doriți consultanță, trebuie să consultați un consultant financiar, legal, fiscal sau un alt profesionist adecvat.

Conținutul și materialele disponibile pe Platformă, precum și conținutul comunicărilor au doar scop informativ și nu sunt destinate să răspundă cerințelor Dumneavoastră particulare.

Conținutul și materialele disponibile pe Platformă nu constituie nicio formă de consiliere sau recomandare de investiții din partea Noastră, nu trebuie privite ca o ofertă, solicitare, invitație sau recomandare de a investi sau de a vinde orice drept de creanță provenit din împrumuturile acordate sau orice servicii de consultanță financiară sau servicii de consultanță de investiții și nu se intenționează ca pe acestea să se bazeze luarea vreunei decizii de investiții specifice sau vreunei alte decizii.

Orice date, analize sau alte informații conținute pe Platformă nu reprezintă consultanță de investiții. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere rezultată din orice investiție bazată pe orice informații sau date furnizate pe Platformă.

Locul prestării serviciilor și legea aplicabilă. Prin respectarea acestor Termeni și Condiții, sunteți de acord că toate activitățile pe care le desfășurăm cu Dvs. se realizează în România, indiferent de locul în care sunteți localizați fizic în momentul în care utilizați Platforma sau interacționați cu Noi. Acest fapt înseamnă că Dvs. sunteți de acord că activitățile Noastre sunt supuse legislației din România și, prin urmare, că orice neînțelegere/litigiu trebuie soluționat/ă în conformitate cu legea română.

Platforma

Comunicări. Interacțiunile și comunicările Dvs. cu Noi vor avea loc aproape în întregime prin intermediul Platformei. Există anumite excepții în care putem interacționa și comunica cu Dvs. direct prin e-mail, telefon sau personal, dar, înțelegeți că în general, veți comunica cu Noi prin Platformă.

Accesul și utilizarea Platformei. Accesul la Platformă se realizează utilizând credențiale. Credențialele se pot referi la nume de utilizator și parolă, configurate de Dvs. sau pot fi incluse într-un token de autentificare furnizat de o platformă externă pe care aveți Dvs. un cont. Calitatea Dvs. de Membru Stock.estate este strict personală și nu este transferabilă.

Dvs. luați la cunoștință și agreați că, în cazul în care se utilizează credențialele corecte, vom presupune că Dvs. sunteți persoana care desfășoară activitatea pe Platformă și nu o altă persoană.

Vă informăm că este posibil să aveți una sau mai multe credențiale de autentificare și este posibil să vă solicităm sau nu credențiale suplimentare de autentificare pentru a vă permite să efectuați acțiuni specifice pe Platformă.

Nu puteți permite oricărei alte persoane sau dispozitive să vă acceseze credențialele de autentificare (inclusiv, dar fără a se limita la, partajarea sau dezvăluirea accidentală sau în orice alt mod a credențialelor Dvs. de autentificare). În cazul în care Dvs. dezvăluiți sau acordați acces la credențialele Dvs. de autentificare, veți fi pe deplin responsabil pentru toate acțiunile întreprinse pe Platformă de către persoana sau dispozitivul căruia i-ați permis accesul și de către orice altă persoană sau dispozitiv la care acea persoană sau acel dispozitiv a permis accesul și nu vom fi responsabili față de Dvs. pentru pierderi, daune sau costuri care rezultă ca urmare a permiterii accesului la credențialele de autentificare. Trebuie să rețineți că Noi putem înceta sau suspenda accesul Dvs. la Platformă dacă nu mai sunteți eligibili pentru utilizarea Platformei sau nu respectați oricare dintre obligațiile Dvs. stipulate în Documentele Platformei.

Accesarea sau utilizarea Platformei vor fi condiționate de următoarele aspecte : a) Dvs. veți utiliza Platforma numai în scopuri legale și în conformitate cu Acordul, astfel cum a fost definit mai sus; b) Dvs. vă veți asigura că toate informațiile pe care le furnizați pe Platformă pentru contul Dumneavoastră sunt valide și corecte; c) Dvs. veți menține securitatea și confidențialitatea accesului la contul Dumneavoastră, la credențialele Dumneavoastră de autentificare pe Platformă; d) Dvs. veți respecta toate prevederile legale naționale aplicabile și reglementările aplicabile utilizării de către Dvs. a Platformei; e) Dvs. nu veți încălca nicio prevedere din legislația aplicabilă, inclusiv, fără limitare, orice reglementare relevantă și aplicabilă privind confidențialitatea și colectarea datelor, în fiecare caz, după cum ar putea fi modificată; f) Dvs. nu veți utiliza Platforma în niciun scop care este sau poate fi considerat ilegal; g) Dvs. nu veți exporta, reexporta sau transfera, direct sau indirect, nicio tehnologie legată de Platformă; h) Dvs. nu veți folosi Platforma în nici un mod care ar putea interfera, perturba, afecta negativ sau împiedica alți utilizatori să se bucure pe deplin de Platformă sau care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta în orice mod funcționarea Platformei; k) Dvs. nu veți încerca să eludați tehnicile de filtrare a conținutului sau măsurile de securitate pe care le utilizăm pe Platforma Noastră sau să încercați să accesați orice zonă a Platformei pe care nu sunteți autorizat să o accesați; l) Dvs. nu veți folosi niciun robot, spider, crawler, scraper sau alte mijloace sau interfețe automate care nu sunt furnizate de Noi, pentru a accesa Platforma pentru a extrage date; m) Dvs. nu veți introduce niciun malware, virus, troian, vierme, bombă logică, dispozitiv drop-dead, backdoor, mecanism de închidere sau alt material dăunător în Platformă.

Încălcări ale Securității. Credențialele Dvs. de autentificare reprezintă metoda utilizată de Noi pentru a vă identifica și astfel trebuie să le păstrați în siguranță în orice moment. Trebuie să ne anunțați imediat dacă aflați sau bănuiți că este posibil să fi fost încălcată securitatea numelui de utilizator sau a parolei, a contului sau conturilor pe care le utilizați pentru a vă conecta la Platformă. Dacă primim o astfel de notificare de la Dvs. sau Noi concluzionăm că securitatea credențialelor Dvs. de autentificare ar fi fost încălcată, nu veți mai putea accesa Platforma până când nu sunt luate măsuri pentru a vă verifica identitatea.

Informații privind profilul Dvs. Dvs. declarați și acceptați faptul că informațiile pe care le furnizați Dvs. în profilul Dvs. vor fi utilizate pentru identificarea Dvs. în scopul comunicării cu Dvs., pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare pe care le avem față de autoritățile de reglementare sau guvernamentale și pentru efectuarea oricărei verificări vizând cunoașterea clientelei (KYC) și prevenirea spălarii banilor și combaterii finanțării terorismului (AML) sau alte verificări. În măsura în care alegeți să vă faceți profilul „public” în anumite scopuri, aceasta va fi și baza în care vă vor identifica alți Membri Stock.estate. Trebuie să completați profilul cu informații reale, fără a introduce informații înșelătoare, și trebuie să actualizați la zi informațiile din profilul Dvs.

Conținutul postat pe Platformă. Dvs. sunteți singurul responsabil pentru orice conținut pe care îl postați pe Platformă, inclusiv profilul Dvs., informații despre un proiect imobiliar pentru care intenționați să strângeți capital (inclusiv informațiile din Fișa cu informații esențiale privind investiția-KIIS), informații postate în legătură cu un proces post-investițional și orice alte informații pe care le postați.

Dvs. nu puteți posta, transmite sau partaja pe Platformă informații pe care nu le dețineți sau nu aveți permisiunea de a le afișa, publica sau posta. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați Membrii Stock.estate și pe Noi împotriva oricărei pierderi, daune sau costuri care rezultă din sau în legătură cu orice conținut pe care îl postați pe Platformă.

Interacțiunile cu alți Membri Stock.estate. Vă informăm că sunteți singurul responsabil pentru interacțiunile Dvs. cu alți Membri Stock.estate. Ne rezervăm dreptul de a elimina orice postare pe care o publicați și pe care o considerăm abuzivă, controversată, spam sau nepotrivită.

Făcând disponibile postări sau comentarii în portal sau în orice altă zonă a Platformei, după caz, Dvs. declarați și garantați că: a) Întregul conținut pe care îl postați/puneți la dispoziție vă aparține sau aveți dreptul de a publica acele informații și că nu încălcați drepturile privind confidențialitatea, drepturile privind publicitatea, drepturile de autor, drepturile contractuale sau orice alte drepturi ale vreunei persoane și nu faceți observații denigratoare, de defăimare sau care să critice în alt mod orice persoană sau entitate. Veți fi responsabil pentru orice daune rezultate din orice încălcare a unor drepturi sau altă încălcare a drepturilor de autor, mărcilor comerciale sau a altor drepturi de proprietate ale oricărei persoane sau entități și pentru orice alte daune sau pierderi rezultate din orice conținut pe care îl postați; b) nu veți posta informații personale sau privind securitatea care vă vizează pe Dvs. sau pe altcineva și nu trebuie să încercați să obțineți informații personale sau privind securitatea ale altcuiva; c) nu veți oferi consultanță în materie de investiții, servicii de gestionare a portofoliului sau orice alt tip de serviciu care necesită o autorizație emisă de către o autoritate de reglementare; d) nu veți posta că Platforma aprobă sau garantează conținutul Dvs.; e) nu veți face publicitate sau promova afaceri sau servicii, sau orice tip de conținut comercial, altul decât proiectele de investiții; f) nu veți posta nimic abuziv, incitator, defăimator, hărțuitor, insultător, explicit sexual, ofensator, rasist, nepoliticos, plin de ură, amenințător, violent sau ilegal; g) nu veți posta conținut care conține promoții nesolicitate, mesaje comerciale sau orice mesaje în lanț sau orice conținut pentru a înșela sau păcăli utilizatorii Platformei; h) nu veți încuraja sau determina orice terț să se angajeze în oricare dintre activitățile interzise de acești Termeni și Condiții.

Drepturi de proprietatea intelectuală

Stock.estate este proprietarul Platformei.

Platforma poate include în orice moment text, grafică, logo-uri, pictograme, imagini, clipuri cu sunet, clipuri video și compilări de date, iar împreună cu aspectul paginilor Platformei, codul și software-ul de bază.

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra textului, graficii, logo-urilor, pictogramelor, imaginilor, clipurilor cu sunet, clipurilor video și compilărilor de date, aspectului paginilor Platformei, codului software, împreună cu orice alte drepturi de proprietate intelectuală (denumite în continuare,,IP’’) aparțin Stock.estate, afiliaților Noștri sau terților cu care avem relații de afaceri, iar acest fapt înseamnă că acestea sunt protejate de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, și alte prevederi legale relevante.

Dvs. nu puteți, fără acordul nostru scris prealabil: a) să reproduceți, să modificați, să copiați, să afișați, să distribuiți, să stocați sau să reutilizați în orice alt mod materialul de pe Platformă, cu excepția cazului în care se indică altfel pe Platformă, sau să exploatați comercial orice IP sau materiale (inclusiv text, video, audio sau design de interfață cu utilizatorul) ; b) să efectuați extragerea de date sau scrapingul Platformei; c) să eliminați orice notificări privind proprietatea asupra IP; d) să încercați să dezactivați, să eludați, să modificați sau să ocoliți în alt mod orice sistem de protecție aplicat sau utilizat pe Platformă.

Utilizarea Platformei nu vă acordă alte drepturi decât cele care vi s-au acordat conform acestor Termeni și Condiții. Nimic din conținutul Platformei Noastre sau orice comunicare către Dvs. nu va fi interpretat ca acordând, implicit sau în alt mod, vreo licență sau drept de utilizare a vreunui element care face obiectul IP-ului Nostru, fără acordul nostru scris prealabil.

Dacă Dvs. creați un hyperlink către Platforma Noastră, hyperlinkul și contextul în care este utilizat nu pot, fără acordul Nostru scris prealabil, să sugereze o aprobare, sponsorizare sau afiliere cu Stock.estate, afiliații săi și nu pot utiliza niciun element care face obiectul IP-ului Nostru, altul decât cel conținut în textul hyperlinkului.

Nu veți utiliza adresa URL a Platformei pe un alt website sau platformă digitală fără acordul Nostru scris prealabil.

Sunteți de acord să nu monitorizați, să nu utilizați sau să nu copiați pagina Noastră web fără acordul Nostru prealabil. Orice utilizare sau reproducere neautorizată poate fi deferită organelor de urmărire penală.

Link-uri sau referințe către alte pagini web

Platforma poate conține link-uri sau referințe către alte pagini web. Dacă nu se prevede în mod expres altfel, se va înțelege că celelalte pagini web nu se află sub controlul Stock.estate sau al afiliaților Noștri. Orice astfel de hyperlinkuri sau referințe sunt furnizate numai pentru informarea Dvs. Nu avem control asupra paginilor web ale terților și nu suntem ținuți răspunzători pentru conținutul, materialele sau informațiile conținute în acestea.

În plus, chiar dacă includem un link către o altă pagină pe Platformă, exceptând furnizorii de mai sus, acest fapt nu înseamnă că aprobăm acea pagină web, produsele și serviciile de pe acea pagină sau că Noi vă recomandăm în vreun fel să o utilizați. Utilizarea de către Dvs. a unei pagini web a unui terț poate fi guvernată de termenii și condițiile acelei pagini web.

Fără declarații și garanții

Cu excepția promisiunilor specifice pe care le facem în celelalte Documente ale Platformei la care sunteți parte, Dvs. luați la cunoștință următoarele:

Nu garantăm că Platforma va fi sigură sau lipsită de erori sau viruși. Sunteți responsabil pentru configurările IT, a programelor de calculator pentru a accesa Platforma. Ar trebui să utilizați propriul software de protecție împotriva virușilor.

Conținutul și materialele disponibile pe Platformă au doar scop informativ și nu sunt destinate să răspundă cerințelor Dumneavoastră specifice, prin urmare nu oferim nicio garanție sau declarație (expresă sau implicită) că Platforma vă va îndeplini cerințele.

Nu declarăm și nu garantăm (expres sau implicit) că Platforma va fi de o calitate satisfăcătoare, că va fi potrivită pentru un anumit scop specific personal, că va fi compatibilă cu toate sistemele. Nu garantăm niciun rezultat specific în urma utilizării Platformei.

Nicio parte a acestei Platforme nu este destinată să constituie serviciu de consultanță, iar conținutul acestei Platforme nu trebuie să stea la baza luării deciziilor sau adoptarea unei măsuri de orice fel de către Dvs.

Platforma este furnizată „ca atare” și pe o bază „ astfel cum este disponibilă”. Nu acordăm nicio garanție, indiferent de felul acesteia, expresă sau implicită, incluzând dar fără a se limita la adecvare pentru un scop specific personal și funcționarea necorespunzătoare. Nu oferim nicio garanție că Platforma va fi lipsită de erori sau că accesul la aceasta va fi continuu sau neîntrerupt (din când în când, accesul poate fi întrerupt, suspendat sau restricționat, după cum se indică mai jos sau din cauza faptului că desfășurăm activități de mentenanță planificată).

Înțelegeți că descărcați de pe Platformă sau obțineți în alt mod conținut sau servicii prin intermediul Platformei pe propriul Dvs. risc.

Nu facem nicio declarație sau garanție că: a). Platforma este lipsită de viruși sau erori, conținutul său este corect în totalitate, că va funcționa neîntrerupt sau că defecțiunile vor fi remediate imediat; b). serviciile vor fi disponibile în orice moment; c). accesul la Platforma Noastră, la orice parte a serviciilor, Termenii și Condițiile Noastre și alte informații furnizate de Noi pe Platformă va fi continuu, neîntrerupt, în timp util sau fără erori.

Avem dreptul de a limita, la discreția Noastră, disponibilitatea Platformei oricărei persoane, zone geografice sau jurisdicție și/sau să interzicem accesul și utilizarea Platformei, în orice moment. În acest sens, vă putem suspenda sau dezactiva accesul la Platformă dacă Noi considerăm că este rezonabil să procedăm astfel, inclusiv dar fără a se limita la situația în care încălcați acești Termeni și Condiții.

Putem elimina sau modifica conținutul Platformei în orice moment.

Accesul la Platformă poate fi întrerupt, suspendat sau restricționat, în anumite cazuri, inclusiv, dar fără a se limita la: o încălcare a acestor Termeni și Condiții de către Dvs., o eroare, o circumstanță neprevăzută, activitate de mentenanță planificată, un caz fortuit sau un caz de forță majoră.

Nu vom fi răspunzători pentru nicio întrerupere sau indisponibilitate a Platformei care rezultă din cauze externe, inclusiv, dar fără a se limita la, defecțiunea echipamentului, defecțiunea echipamentului gazdă, defecțiunea rețelei de comunicații, întreruperi în furnizarea energiei electrice, evenimente naturale, acte de război sau restricții legale, precum și cenzura.

Conținutul și materialele disponibile pe Platformă nu constituie nicio formă de consultanță sau recomandare de investiții din partea Noastră și nu sunt destinate să constituie baza în luarea oricărei decizii de investiții specifice sau a altor decizii. Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere rezultată din orice investiție bazată pe orice informații furnizate în Platformă.

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau prejudicii directe sau indirecte, previzibile sau de altă natură, inclusiv orice daune indirecte sau speciale care decurg din utilizarea de către Dvs. a Platformei sau a oricăror informații conținute în aceasta. Utilizați Platforma și conținutul acesteia pe propriul Dvs. risc.

Comisioane

Comisioanele le percepem dezvoltatorilor de proiecte care doresc să obțină finanțare pentru proiectele lor de la investitori prin intermediul Platformei. Comisioanele percepute de Noi în legătură cu investițiile sunt stabilite în Acordul de licențiere și servicii și sunt menționate și în Contractul de împrumut.

Prevederi aplicabile numai investitorilor

Structura juridică a investiției

Dacă deveniți Membru Stock.estate veți avea ocazia să investiți în proiectele disponibile pe Platformă.

Investiția constă în acordarea unui împrumut de către investitor (împrumutător) în favoarea dezvoltatorului de proiect ( împrumutatului) în suma indicată pe Platformă, iar ulterior investitorului i se va rambursa de către dezvoltatorul de proiect suma împrumutată si dobânzile calculate în baza ratei dobânzii menționate în Contractul de împrumut, potrivit calendarului de rambursare a principalului și de plată a dobânzilor, publicat pe Platformă la data plății sumei împrumutate (denumit în continuare ‘’Calendarul de Rambursare’’ sau ,,Graficul de Rambursare’’), astfel Graficul de Rambursare incluzând termenele și sumele scadente.

Dezvoltatorul de proiect va plăti investitorului o dobandă la rata dobânzii menționată în Contractul de împrumut, care va fi calculată la soldul ramas din principalul sumei împrumutate, pentru fiecare zi începand cu data mentionată în Contractul de împrumut, până în ultima zi a perioadei împrumutului (exclusiv). Dobanda va fi calculată în baza unei luni de 30 zile și a unui an de 360 zile.

Pentru evitarea oricărui dubiu, rolul Stock.estate este doar acela de a facilita încheierea Contractului de împrumut între investitor și dezvoltatorul de proiect, fără ca Stock.estate să acționeze în vreun moment drept împrumutător al dezvoltatorului de proiect.

Procesul investițional

Campania de Strângere de fonduri. După conectarea la Platformă veți putea vizualiza companiile disponibile pentru investiții. Veți vizualiza informații detaliate referitoare la fiecare project imobiliar, care reprezintă „Fișa cu informații esențiale privind investiția” sau „KIIS”. Toate informațiile afișate pe Platformă în legătură cu campania de Strângere de fonduri sunt furnizate de Dezvoltator.

Nicio recomandare. Publicarea pe Platformă a unei campanii de Strângere de fonduri nu înseamnă că Noi vă recomandăm să investiți în proiectul imobiliar aferent Strângerii de fonduri, că respectivul proiect va avea succes sau că Noi ne asumăm orice responsabilitate sau că Noi vom fi responsabili în vreun fel dacă afacerea/proiectul nu are succes. Decizia de a investi cu privire la orice investiție prin intermediul Platformei vă aparține Dvs. în totalitate și Dvs. vă asumați toate riscurile aferente.

Confidențialitatea campaniei de Strângere de fonduri. Campaniile de Strângere de fonduri sunt prezentate pe Platformă pentru ca Dvs. să aveți acces la informații și apoi să puteți lua decizii de investiții și nu pentru alt scop. Vă informăm că nu puteți utiliza informațiile prezentate pe Platformă în niciun fel pentru a concura sau a împiedica succesul/activitatea proiectului relevant, iar în cazul în care Dvs. nu respectați această clauză, putem acționa împotriva Dvs. cu privire la orice daune pe care le-ați provocat reputației Noastre, afacerii Noastre sau în orice alt mod.

Selectarea investițiilor și executarea angajamentului. După examinarea unei campanii de Strângere de fonduri, puteți decide să faceți o investiție în proiectul imobiliar făcând click pe butonul corespunzător, unde vi se va solicita să indicați cât de mult doriți să investiți.

Investitorul își exprimă interesul să participe la Strângerea de fonduri în momentul plasării ordinului de investiție, participarea realizându-se prin acordarea unui împrumut Împrumutatului în suma indicată pe Platformă (,, Suma împrumutată’’).

Suma împrumutată va fi transferată de Investitor către dezvoltatorul de proiect, numai după ce Platforma îl va informa pe investitor ca poate realiza investiția, investitorul utilizând serviciile unui prestator de servicii de plată (o instituție emitentă de monedă electronică sau instituție de plată , îndreptățită să presteze servicii de plată pe teritoriul României, a cărei identitate va fi comunicată investitorilor în cadrul Platformei de către Stock.estate). Pentru evitarea oricărui dubiu, Stock. Estate nu va intra în posesia fondurilor transferate de către investitor dezvoltatorului de proiect.

Investitorul beneficiază de o perioadă de reflecție de 4 (patru) zile calendaristice, timp în care investitorul poate revoca intenția de a participa la Strângerea de fonduri fără penalități și fără obligația de a oferi o justificare. Cererea de revocare a ofertei trebuie trimisă la adresa de e-mail team@stock.estate.

În cazul în care campania de Strângere de fonduri nu atinge nivelul țintit stabilit până la finalizarea campaniei (indiferent de motiv), suma transferată de Investitor va fi returnată către acesta. Noi nu avem niciun control asupra atingerii nivelului țintit stabilit și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru neatingerea nivelului țintit stabilit.

Finalizarea investiției. Pentru orice proiect imobiliar care dorește să atragă capital prin intermediul Platformei, Contractul de împrumut va stabili procesul și circumstanțele în care va fi finalizată sau nu Strângerea de fonduri, precum și consecințele unei astfel de finalizări sau ne-finalizări.

Avertismente privind riscurile investiționale

Investitorul recunoaște că înțelege pe deplin și își asumă riscurile asociate cu investițiile în proiectele de finanțare participativă, unele dintre acestea fiind rezumate mai jos, în mod neexhaustiv. Investițiile în proiecte de finanțare participativă implică riscuri, inclusiv riscul de pierdere parțială sau totală a banilor investiți.

Investiția Investitorului nu este acoperită de garanția de depozit stabilită în conformitate cu Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind schemele de garantare a depozitelor sau dispozițiile conexe ale legislației române.

Investiția Investitorului nu este acoperită de schemele de compensare a investitorilor instituite în conformitate cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind schemele de compensare a investitorilor sau dispozițiile conexe ale legislației române.

O investiție într-un proiect de finanțare participativă include riscul pierderii integrale a capitalului investit. Există riscul ca Investitorul să nu primească nicio rambursare a investiției sale (să nu primească parțial sau chiar în totalitate dobânzile din contractul de împrumut de la Dezvoltatorul de proiect, sau chiar să nu îi fie rambursat deloc împrumutul acordat Dezvoltatorului de proiect).

Participarea la strângerea de fonduri nu este un produs pentru economii, iar Stock.estate recomandă Investitorului să nu investească mai mult de 10% din venitul său net în proiecte de finanțare participativă. Este posibil ca Investitorul să nu poată vinde instrumentele de investiții atunci când dorește. Chiar dacă Investitorul este în măsură să le vândă, acesta poate fi totuși supus pierderilor. În acest sens, este posibil ca Investitorul să nu poată vinde/transfera creanțele provenite din contractele de împrumut atunci când dorește. Și chiar dacă le va putea cesiona/ transfera, Investitorul va putea fi totuși supus pierderilor deoarece este posibil să nu le poată cesiona la un preț egal cu valoarea integrală a împrumuturilor.

Având în vedere natura societăților comerciale, pot exista informații limitate - financiare, operaționale sau de altă natură - cu privire la Dezvoltatorul de proiect. Există riscul ca: (i) să existe fapte sau circumstanțe referitoare la Dezvoltatorul de proiect pe care Investitorul nu le cunoaște iar (ii) informațiile disponibile publicului și informațiile de pe Platforma cu privire la Dezvoltatorul de proiect se pot dovedi inexacte și ca urmare, Investitorul poate suferi o pierdere totală sau parțială a investiției sale.

Stock.estate nu verifică în mod independent informațiile referitoare la Dezvoltatorul de proiect, excepție făcând verificările din punct de vedere juridic, și nu aprobă nicio demarare de investiții. Stock. estate nu recomandă investiții directe sau indirecte. Deși Stock.estate evaluează potențialul proiectelor imobiliare și potențialul Dezvoltatorilor de ptoiecte pentru a determina ce proiecte imobiliare vor fi disponibile ca investiții potențiale pentru membrii Platformei, această evaluare nu constituie o aprobare sau o recomandare prin care Investitorul să investească într-un proiect imobiliar în special și nu stabilește o relație vizând servicii de consultanță între Stock.estate și Investitor. Stock.estate nu va fi răspunzătoare în ceea ce privește performanța sau neexecutarea Dezvoltatorului de proiect în trecut, în prezent sau în viitor. În special, Stock.estate nu este responsabilă pentru informațiile din KIIS-ul Dezvoltatorului de proiect.

Investitorul ar trebui să-și consulte proprii consultanți legali, fiscali, de investiții și financiari în ceea ce privește caracterul adecvat, potrivit și oportunitatea participării la strângerea de fonduri. Stock.estate nu sfătuiește Investitorul cu privire la valoarea investiției sale și nu oferă niciun alt serviciu de consultanță Investitorului.

Investițiile în proiecte imobiliare implică riscuri semnificative și sunt adecvate numai pentru investitorii capabili să evalueze și să suporte aceste riscuri, care au o nevoie limitată de lichiditate în investițiile lor și care își pot permite pierderea completă a investiției. Investițiile în proiecte imobiliare au un risc de eșec mare. În schimbul investiției sale, Investitorul poate primi în cele din urmă numerar, în cadrul procedurii de executare silită sauf aliment a Dezvoltatorului de proiect sau poate să nu primească nimic.

Stock.estate nu garantează performanța viitoare sau rezultatele financiare ale Dezvoltatorului de proiect. Prin urmare, Investitorul trebuie să suporte riscul economic al investiției.

Investitorul va primi de câte ori va fi necesar doar informații despre proiectul imobiliar (aceste informații pot include avansarea lucrărilor, dacă proiectul imobiliar nu a fost încă predat, situații financiare, cele mai importante acțiuni întreprinse comunicarea cu Dezvoltatorul de proiect, ratele de nerambursare a împrumuturilor, după cum este cazul). Investitorul nu va primi informații continue despre valoarea sau evaluarea imobilelor, iar Investitorul înțelege și este de acord că orice astfel de informații de evaluare ar fi, în orice caz, de fiabilitate și utilizare limitată.

Investitorul nu va deține dreptul de proprietate asupra imobilelor, ci va deține un drept de creanță împotriva Dezvoltatorului de proiect provenit din împrumutul acordat Dezvoltatorului de proiect. Prin urmare, Investitorul nu va putea vinde imobilul/ imobilele aferent proiectului imobiliar în care investește. Strângerea de fonduri, informațiile din KIIS-ul Dezvoltatorului de proiect sau orice alte documente legate de participarea Investitorului la strângerea de fonduri nu au fost nici verificate, nici aprobate de autorități române sau europene.

Educația și cunoștințele Investitorului nu au fost evaluate neapărat înainte ca Investitorului să i se acorde acces la strângerea de fonduri. Prin realizarea acestei investiții, indiferent de testele de cunoștințe de intrare sau de simulare a capacității de a suporta pierderi care ar putea fi disponibile pe Platformă, Investitorul își asumă un risc ridicat de a efectua această investiție, inclusiv riscul de pierdere parțială sau totală a banilor investiți.

Procesul post-investițional (Investitori)

Informații și drepturi. După ce ați încheiat un Contract de împrumut cu privire la o investiție într-o anumită afacere, investiția va fi listată în secțiunea „Portofoliu” a Platformei și veți putea vizualiza informații despre alte investiții vizând proiectul respectiv prin intermediul Platformei. Dacă investiția este finalizată, aceasta va continua să fie listată în secțiunea „Portofoliu”, iar prin această secțiune veți putea accesa informații și exercita anumite drepturi, astfel cum acestea sunt prevăzute în Contractul de împrumut.

Transferuri. Investitorul poate transfera dreptul său de creanță provenit din împrumut către terți, prin încheierea unui contract de cesiune de creanță (act sub semnătură privată încheiat între investitor și terț). Vă informăm că nu există o piață secundară pentru împrumuturi, dar o asemenea soluție este avută în vedere pentru viitor. În timp ce permitem investitorilor să interacționeze direct între ei pentru a-și face cunoscut interesul de a cumpăra și de a-și vinde creanțele provenite din împrumuturi, în măsura în care va exista un panou de anunțuri în viitor, acesta nu va reuni interesul de vânzare și cumpărare prin protocoalele sau procedurile interne de operare ale Stock.estate într-un mod în care să rezulte încheierea unui contract. Panoul de anunțuri nu va reprezenta un sistem de combinare internă care execută comenzile clienților în mod multilateral. Stock.estate nu va opera un sistem de tranzacționare, iar această activitate de cumpărare și vânzare va fi la discreția și responsabilitatea Investitorilor.

Impozitarea Investițiile Dvs. pot fi impozitate. Tratamentul fiscal depinde de circumstanțele individuale și poate fi modificat în viitor. De exemplu, este posibil să plătiți impozite pe câștigurile pe care le obțineți din investițiile Dvs. Plata impozitelor este în întregime responsabilitatea Dvs. conform prevederilor legii române, iar Noi nu vom deduce sau reține niciun fel de impozite pentru Dvs. și nu vă vom furniza declarații sau informații cu privire la situația sau responsabilitatea fiscală. Dacă aveți întrebări cu privire la aspecte fiscale, trebuie să consultați un consultant fiscal.

Dispoziții aplicabile exclusiv Dezvoltatorilor

Eligibilitate. Doar Noi avem dreptul să stabilim dacă o societate este eligibilă sau nu să utilizeze Platforma Noastră, în calitate de Membru Stock.estate, invocând un anumit motiv sau nefurnizând nicio justificare. Nu suntem obligați să vă comunicăm motivul pentru o astfel de decizie.

Procedura de derulare a campaniei de Strângere de fonduri

Crearea unei campanii de strângere de fonduri. Pentru a strânge capital pentru un proiect imobiliar utilizând Platforma, Dvs. va trebui să completați formularul prevăzut în secțiunea corespunzătoare a Platformei. Campania de Strângere de fonduri va rămâne activă pentru o anumită perioadă de timp, așa cum este stabilit în Acordul de licențiere și servicii.

Dezvoltatorul. Atunci când Dvs. (ca Dezvoltator) creați o campanie de Strângere de fonduri pentru un proiect imobiliar, veți fi principala persoană de contact cu privire la campania de Strângere de fonduri, veți fi semnatarul Acordului de licențiere și servicii și vi se va solicita să dezvăluiți anumite informații despre Dvs. și afacerea/ proiectul Dvs. ca parte a procesului campaniei de Strângere de fonduri.

Acordul de licențiere și servicii. După ce ați finalizat pașii descriși în instrumentele Platformei, trebuie să încheiați un Acord de licențiere și servicii, care stabilește obligațiile Dezvoltatorului cu privire la campania de Strângere de fonduri, inclusiv cu privire la redactarea KIIS.

Procedura investițională. După începerea campaniei de Strângere de fonduri, Investitorii vor putea analiza KIIS și vor putea face investiții. Drepturile și obligațiile Dvs. cu privire la procedura de investiții vor fi cele prevăzute în Acordul relevant de licențiere și servicii.

Dispoziții aplicabile tuturor Membrilor Stock.estate

Încetare

Stock.estate poate înceta oricare sau toate Documentele Platformei la care sunteți parte și accesul Dvs. la Platformă printr-o notificare simplă transmisă pe adresa Dvs. de e-mail cu efect imediat, fără alte formalități judiciare sau extra judiciare, dacă Dvs. săvârșiți o încălcare a Documentelor Platformei sau ați acționat într-un mod care arată sau poate fi considerat de către Noi în sensul în care Dvs. nu intenționați sau nu puteți respecta dispozițiile oricăruia dintre Documentele Platformei.

Mai mult, Stock.estate poate înceta oricare sau toate Documentele Platformei și accesul Dvs. la Platformă și poate înceta să furnizeze serviciile Platformei printr-o notificare simplă transmisă pe adresa Dvs. de email cu efect imediat, fără altă formalitate judiciară sau extrajudiciară, dacă încetarea este solicitată de prevederile legale sau de decizia unei autorități în urma căreia Stock.estate încetează să furnizeze serviciile de finanțare participativă.

Toate prevederile acestui Acord care, prin natura lor, ar trebui să producă efecte și după încetare, vor continua să producă efecte și ulterior încetării, inclusiv, fără limitare orice prevederi privind lipsa garanțiilor și a despăgubirilor, precum și orice limitări ale răspunderii Noastre.

Comunicări și informații .Orice notificare a Dvs. către Noi cu privire la acești Termeni și Condiții, cu privire la calitatea Dvs. de Membru Stock.estate sau la activitățile Dvs. pe Platformă vor fi transmise prin e-mail la team@stock.estate, cu excepția cazului în care acești Termeni și Condiții sau un alt Document al Platformei pe care îl utilizați stabilește mijloace alternative de notificare.

Stock.estate poate furniza Membrilor săi notificări, prin e-mail, poștă sau postări pe Platformă.

Informații de pe Platformă. În plus față de informațiile prezentate în fiecare campanie de Strângere de fonduri, Platforma poate conține informații privind investițiile în afaceri și exploatarea afacerilor sau despre alte aspecte despre care Noi credem că ar putea fi relevante sau care v-ar putea interesa. Denumim aceste informații drept „informații suplimentare”. Vă informăm că nicio informație suplimentară, inclusiv informațiile despre randamentele istorice, nu poate fi luată în considerare ca o garanție sau o indicație a vreunui rezultat anume, iar informațiile suplimentare nu reprezintă sfatul, recomandarea sau avizarea Noastră.

Nu vă putem asigura că informațiile suplimentare sunt complete, exacte, actualizate sau fără erori și Noi nu suntem responsabili de pierderi, daune sau costuri, dacă aceste informații nu sunt astfel. În măsura în care orice informații suplimentare constituie link-uri către alte pagini web sau date de contact ale unei terțe părți, Noi nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru disponibilitatea sau acuratețea acestor website-uri, detaliile de contact sau actele acestor terți.

Comunicări despre activitatea pe Platformă. Periodic vă putem trimite e-mailuri cu informații despre activitatea de pe Platformă, inclusiv cu privire la Noi campanii de Strângere de fonduri și progresul celor existente. Orice e-mailuri pe care vi le trimitem despre activitatea pe Platformă nu constituie sfaturi/ consultanță sau recomandări de investiții. De asemenea, vă putem trimite periodic e-mailuri cu privire la apartenența Dvs., la campaniile de Strângere de fonduri sau investiții, activitatea Noastră, acești Termeni și Condiții sau alte aspecte despre care Noi credem că sunt relevante în mod rezonabil pentru Dvs. Vom face tot posibilul să ne asigurăm că aceste e-mailuri sunt relativ rare, dar vă putem trimite astfel de e-mailuri la discreția Noastră.

Solicitări și Plângeri

Aveți posibilitatea de a Ne contacta:

a) dacă aveți solicitări suplimentare pe care doriți să Ni le adresați;

b) dacă nu sunteți mulțumiți de serviciile Noastre și doriți să faceți o plângere, astfel încât Noi să putem analiza situația și să oferim o soluție problemei ridicate de către orice utilizator al Platformei; sau

c) dacă Dvs. considerați că vi s-au încălcat drepturile sau interesele legitime.

O plângere poate fi depusă în cel mult 3 (trei) luni de la data la care Dvs. ați descoperit/identificat potențială încălcare a drepturilor sau a intereselor Dvs. legitime.

Puteți depune o plângere prin: – e-mail: office@stock.estate; sau – prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire trimisă la adresa: Blvd. Lacul Tei, nr. 1-3, camera P13, parter, sector 2, Bucureşti.

Va trebui să trimiteți plângerea utilizând formularul de pe Website sau chiar prin intermediul unui e-mail. Aveți la dispoziție un formular standard de plângere pe Website.

Dacă plângerea este făcută de reprezentantul legal al unei persoane juridice, aceasta trebuie să fie însoțită de un document care să confirme puterea de reprezentare a acestuia.

Plângerea va fi investigată de Noi și răspunsul va fi transmis în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea plângerii. Dacă Noi nu putem oferi un răspuns în termenul menționat mai sus, vom transmite utilizatorului respectiv un răspuns intermediar, iar răspunsul final va fi transmis în cel mult 35 de zile lucrătoare de la data primirii plângerii.

Dacă o persoană este nemulțumită de răspunsul primit la plângerea sa sau nu a primit absolut niciun răspuns din partea Noastră, respectiva persoană se poate adresa Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) sau instanțelor competente de la sediul Nostru.

Dacă investitorul consideră că o altă parte a campaniei de finanțare (e.g. dezvoltatorul de proiect, agentul de garanții) a încălcat drepturile sau interesele legitime, ar trebui mai întâi să Ne contacteze cu o plângere cu privire la o astfel de încălcare.

Puteți depune o plângere cu privire la disputele dintre părțile campaniei de finanțare în măsura în care acestea sunt direct legate de activitățile Noastre și serviciile oferite părților la campania de finanțare. Această procedură nu se aplică altor pretenții, acțiuni, solicitări de executare a obligațiilor contractuale sau clarificări etc. care se transmit reciproc de către părțile la campania de finanțare.

O plângere împotriva unei alte părți a campaniei de finanțare poate fi depusă în termen de 1 (o) lună de la data la care reclamantul a descoperit o potențială încălcare a drepturilor sau a intereselor sale legitime.

Utilizatorii Platformei pot depune o plângere prin: – E-mail: office@stock.estate; sau – Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire trimisă la adresa: Blvd. Lacul Tei, nr. 1-3, camera P13, parter, sector 2, Bucureşti.

Plângerea depusă va fi procesată de Noi în termen de 40 de zile calendaristice de la data depunerii. Dacă Noi vom fi în imposibilitatea de a oferi un răspuns în termenul de mai sus, atunci vom oferi un răspuns intermediar, iar răspunsul final va fi transmis în cel mult 60 de zile de la data plângerii.

Conflicte de interese

Facem tot posibilul să ne asigurăm că interesele Noastre nu intră în conflict cu ale Dvs. Cu toate acestea, ca furnizor al Platformei, Noi nu suntem reprezentantul sau agentul Dvs.

Răspunderea

Răspunderea Dvs. față de Noi. Veți fi răspunzător față de Noi pentru orice pierdere sau daună suferită de Noi ca urmare a oricărei încălcări a acestor Termeni și Condiții sau a oricărui alt acord pe care îl încheiați cu Noi sau pentru orice utilizare a Platformei care este frauduloasă sau care reprezintă o încălcare din culpă.

Răspunderea Noastră față de Dvs

Nu vom fi răspunzători în legătură cu nicio eroare sau inexactitate în datele introduse de Dvs. sau de un alt Membru Stock.estate și nici în legătură cu orice declarație greșită sau comportament necorespunzător sau orice alt act al altui Membru Stock.estate.

Nu suntem responsabili pentru nicio pierdere direct sau indirectă, subsecventă, pentru daune, costuri sau cheltuieli (inclusiv costuri cu avocații), pierderi sau daune, pierderea profitului, pierderea venitului, pierderea afacerii, pierderea sau irosirea timpului de administrare sau a timpului altor angajați, pierderea reputației, deteriorarea valorii sau pierderii acesteia, deteriorarea sau coruperea datelor.

Stock.estate nu este responsabilă pentru consecințele neîndeplinirii obligațiilor contractuale ale oricărui Membru Stock. Estate și nici pentru conduita oricărui Membru Stock. Estate sau pentru orice alte efecte de orice natură care ar putea deriva din investiția oricărui Membru Stock. Estate.

Prevederi valabile și după încetarea contractului

În cazul în care oricare sau toate Documentele Platformei încetează, indiferent de motiv, toate drepturile, obligațiile și responsabilitățile legale care s-au acumulat de-a lungul timpului cât timp Documentele Platformei au fost în vigoare sau care sunt stipulate să continue pe termen nelimitat nu vor fi afectate de această încetare, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Documentele Platformei.

Forța majoră

Niciuna dintre părți nu va încălca acești Termeni și Condiții, nu va fi răspunzătoare și nu va avea niciun fel de răspundere pentru nicio pierdere sau pagubă produsă ca urmare a neexecutării totale sau parțiale, a întreruperii sau întârzierii la executare a unor astfel de îndatoriri și obligații cauzate de apariția cazurilor fortuite, incendiilor, măsurilor guvernelor, statelor, organismelor guvernamentale, supranaționale sau a autorităților de reglementare, războaielor, rebeliunilor civile, terorismului, nefuncționarea oricărui sistem computerizat, întreruperilor de alimentare cu energie electrică, litigiilor de muncă indiferent de natură sau oricăror altor motive (indiferent dacă este sau nu similar cu oricare dintre cele de mai sus), care nu sunt sub controlul părții respective.

Cesiunea

Membrul Stock.estate nu poate cesiona drepturile și / sau obligațiile sale în temeiul acestor Termeni și Condiții fără acordul prealabil scris al Stock.estate.

Stock.estate poate cesiona drepturile și / sau obligațiile sale în temeiul acestor Termeni și Condiții fără acordul prealabil al Membrului Stock.estate unui furnizor de servicii similare.

Niciun parteneriat sau agenție

Acești Termeni și Condiții nu vor fi interpretați astfel încât să creeze un parteneriat sau o asociere în participațiune între Dvs. și Noi.

Clauza de nerenunțare

Chiar și în cazul în care, fie Dvs., fie Noi nu reușim să exercităm vreun drept sau să solicităm vreo compensație stipulată în acești Termeni și Condiții, nu înseamnă că Dvs. sau Noi (după caz) am renunțat la acest drept sau remediu.

Divizibilitate

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este considerată în mod judiciar ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale acestor Termeni și Condiții nu vor fi în niciun fel afectate sau depreciate.

Legea aplicabilă și litigiile

Acești Termeni și Condiții și relația dintre Dvs. și Stock.estate reglementată de aceștia vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România.

Orice litigiu în legătură cu acești Termeni și Condiții se supune jurisdicției exclusive a instanțelor competente de la sediul Stock.estate.

STOCKESTATE CROWDFUNDING SRL este inscrisă în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară cu nr. PJR28FSFPR/400002, începând cu data de 29.08.2023, conform registrului furnizorilor de servicii de crowdfunding al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

Investește

Oportunități activeCum funcționeazăFAQs

Legal

Politica de protecție a datelorPolitica de cookie-uriTermeni și condițiiRiscurile investițiilorTermeni Mangopay

© STOCKESTATE CROWDFUNDING SRL Toate drepturile rezervate

Toate investițiile implică riscuri, incluzând pierderea capitalului investit, lipsa lichidității, nerambursarea parțială sau totală a împrumuturilor. Este o investiție adecvată numai pentru investitorii capabili să evalueze și să suporte riscurile prezentate anterior. Înainte de a investi, vă rugăm să citiți avertismentul referitor la riscuri, și de asemenea, toate clauzele contractului de împrumut, care vă va fi furnizat pentru campania în cauză. Platforma Stock.estate nu este responsabilă pentru informațiile furnizate de dezvoltatorii de proiecte, chiar dacă acestea sunt furnizate de sau prin intermediul Stock.estate. Stock.estate nu furnizează niciun alt serviciu de consultanță. Decizia de a investi vă aparține Dvs. în totalitate. Vă recomandăm să apelați la consultanți specializați în cazul în care aveți nevoie de ajutor pentru evaluarea deciziei de a investi. Mesajele și documentația pe care le primiți de la Stock.estate sau de la dezvoltatorii de proiecte nu au fost verificate sau aprobate de autoritățile române sau europene.